2009-08-27 14:08 #0 av: KarolinaNowak

Som hästägare är det mycket viktigt att alltid sätta hästen och dess välbefinnande först. Detta gäller både på och utanför banan. Vad kan man då göra för att se till att det blir så?

1. HÄSTENS VÄLBEFINNANDE SKALL ALLTID GES FÖRETRÄDE VID TRÄNING OCH TÄVLING

Bra hästhållning
Uppstallning, utfodring och träning skall vara förenliga med god hästhållning och får ej äventyra hästens välbefinnande. Hantering som på något sätt orsakar fysiskt eller psykiskt lidande, i stall, träning eller tävling, skall ej tolereras.

Träningsmetoder
Träningsmetoder som orsakar rädsla eller otillbörlig påverkan på hästens normala beteende skall inte användas. Hästar skall endast ges träning som är anpassad till deras fysiska kapacitet och mognad. De skall ej utsättas för träning som de ej förberetts för.

Skor
Hästars skor skall vara anpassade och tillverkade så att risken för skador minimeras.

Transport
Under transport till och från träningscamper och tävlingsbanor bör full uppmärksamhet riktas mot att skydda hästar från skador och andra hälsorisker. Fordon bör ha god ventilation och de bör underhållas samt desinficeras regelbundet.

Viloperioder
Långa resor bör planeras noggrant och hästarna skall tillåtas regelbundna "viloperioder" samt tillgång till vatten. Luftvägsproblem kan minskas om hästen har möjlighet att sänka huvudet till golvnivå under viloperioder.

2. HÄSTAR BÖR VARA FYSISKT OCH HÄLSOMÄSSIGT MOGNA INNAN DE TILLÅTS TÄVLA

Veterinära kontroller
Inga hästar som uppvisar sjukdomssymptom, hälta eller annan åkomma får tävla om detta kan vara skadligt. Vid tveksamhet skall sådan häst kontrolleras av veterinär innan den tillåts tävla.

Omogenhet
Hästar mognar olika snabbt. Tränings- och tävlingsscheman bör noggrant planeras för att minimera risken för muskel- och skelettskador.

Kirurgiska ingrepp
Nya kirurgiska ingrepp som hotar hästens hälsa eller som kan påverka andra hästars, ryttares eller kuskars säkerhet skall ej tillåtas.

Allvarliga eller återkommande kliniska åkommor
Hästar med allvarliga eller återkommande kliniska åkommor t.ex. lungblödare bör på veterinärs rekommendation temporärt eller permanent uteslutas från tävling.

Dräktiga ston
Dräktiga ston skall ej tävla efter 120:e dräktighetsdagen.

3. FÖRHÅLLANDEN PÅ TÄVLINGSPLATSEN FÅR EJ PÅVERKA HÄSTENS VÄLBEFINNANDE

Banförhållanden
Tävlingsbanor skall vara anpassade och underhållas för att minska risken för skador. Uppmärksamhet skall speciellt riktas mot korsningar, ojämnheter och avvikelser från det normala banunderlaget.

Steeplechase och hinderlöpning
Deltagande i dessa tävlingar bör begränsas till de hästar som har bevisade hoppegenskaper. Vikter, distans, antal, storlek och konstruktion på hinder bör alltid bedömas noggrant vid planering av dessa typer av tävlingar.

Väderförhållanden
Sunt förnuft bör användas vid tävling under extrema väderförhållanden. Man bör tillse att hästar kan kylas ned snabbt efter tävling i varmt och/eller fuktigt väder. Hästar som tävlat i kyla bör tas in så snart som möjligt.

Felanvändning av spö
Att missbruka användandet av spö skall ej tolereras, t.ex. att få en redan distanserad häst att springa fortare, om hästen är obenägen att svara på drivning eller om en häst utan tvekan är på väg att vinna. Alla typer av spömärken efter tävling indikerar skada.

Medicinering
Efter veterinär behandling skall tillräcklig tid ges för fullt tillfrisknande innan tävling. Huvudskälet till regler vid användning av läkemedel bör vara djurskyddet och ryttares/kuskars säkerhet. Dessutom skall dessa regler motverka orättvisa och försök att dölja defekter i hästens hälsa som kan föras vidare till andra hästar i avelsarbetet.

Tävlingsstallar (gäststallar)
Uppstallning vid tävlingsbana skall vara säker, hygienisk, bekväm samt erbjuda god ventilation. Hästen skall kunna ligga ner bekvämt utan risk för skador. Färskt dricksvatten och tvättvatten skall alltid finnas tillgängligt.

Startgrindar
Hästar skall vara tillräckligt förberedda så att de är bekanta med inlastning i startboxarna. Grindar skall vara väl anpassade och säkra. Hjälp med inlastning bör vara begränsad till att uppmuntra hästen utan att orsaka oro eller rädsla.

4. VARJE MÖJLIG ANSTRÄNGNING BÖR GÖRAS FÖR ATT FÖRSÄKRA SIG OM ATT HÄSTAR ERHÅLLER RÄTT VÅRD EFTER TÄVLING, OCH ATT DE BEHANDLAS HUMANT DEN DAG DERAS TÄVLINGSKARRIÄR ÄR ÖVER.

Veterinär behandling
När hästar skadas i tävling skall ryttare/kusk stiga av och hästen skall hämtas av ambulans när så är nödvändigt. Veterinär skall alltid finnas på tävlingsbanan. Om nödvändigt skall hästen transporteras till närmaste remissinstans för vidare kontroll och behandling. Skadad häst skall ges nödvändig behandling innan transport.

Tävlingsskador
Skaderegistrering i tävling och träning bör göras. Banförhållanden, tävlingsfrekvens, omogenhet och andra riskfaktorer bör noggrant utvärderas för att minimera allvarliga skador.

Avlivning
Om skadorna är tillräckligt allvarliga kan hästen tvingas avlivas av humanitära skäl. Avlivning skall ske omedelbart om så är nödvändigt med målet att minimera lidande.

Efter avslutad tävlingskarriär
Hästägare bör på alla sätt se till att deras hästar behandlas med sympati och humanitet den dag de lämnar tävlingskarriären. Tävlingshästar bör identifieras och registreras permanent så att deras välmående kan övervakas även efter "pension".

Källa: http://www.galoppsport.se